Súhlas s poskytnutím osobných údajov

Týmto v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES ďalej len „GDPR“ a zákonom číslo 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „zákon“), súhlasím zo zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov mnou poskytnutých prevádzkovateľovi, ktorým je: p. Martin Gajdošík, dátum narodenia 7.5.1982, trvalý pobyt M. R. Štefánika 17, 960 01 Zvolen, SR (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) a súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli pre prevádzkovateľa spracované:

prevádzkovateľom;

akýmkoľvek zamestnancom prevádzkovateľa;

akýmkoľvek zmluvným partnerom prevádzkovateľa;

Tento súhlas je udelený na dobu neurčitú.

Prevádzkovateľom stanovený účel spracovania osobných údajov, pre ktorý tento súhlas poskytujem, je použitie osobných údajov pre:

zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa;

marketingové účely;

poskytovanie osobných údajov tretím osobám;

zaradenie osobných údajov do databázy;

sprístupňovanie osobných údajov tretím osobám;

Prehlasujem, že som si vedomí(á) svojich práv podľa GDPR a zákona a prehlasujem, že všetky údaje sú presné a pravdivé, a sú poskytované dobrovoľne.

Prehlasujem, že ak mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním mojich osobných údajov.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude poskytovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie vyššie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom:

automatizovane prostredníctvom počítačov a počítačových programov;

v písomnej podobe;

Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle dotknutej osoby, ktorého obsahom je povolenie dotknutej osoby zo spracovaním osobných údajov.