Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Martin Gajdošík so sídlom M. R.

Štefánika 2554/17, 960 01 Zvolen, IČO: 50275909.

2. Predávajúcim je Martin Gajdošík so sídlom M. R. Štefánika 2554/17, 960 01 Zvolen, IČO: 50275909.

3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.sickmindedcult.eu je

Martin Gajdošík so sídlom M. R. Štefánika 2554/17, 960 01 Zvolen, IČO: 50275909.

4. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril

objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická

osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu

svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

5. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom,

ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.

6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.

7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov

alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-

shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné.

2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania

nákupu.

Článok III.

Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov

alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.

Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v

objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.

2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda

objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.

3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je

možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim

a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením

objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.

4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail

s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru

v zmysle ods. 3. tohto článku.

5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného

tovaru.

Článok IV.

Platobné podmienky

1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

a. platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru)

b. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po

2. Darčekový poukaz predstavuje predplatený objem peňažných prostriedkov, ktoré

môže kupujúci využiť pri nákupe na základe dostatku voľných predplatených

peňažných prostriedkov. Dátum platnosti kupónu je uvedený na ňom. Nominálnu

hodnotu darčekového poukazu je možné dohodnúť s kupujúcim.

3. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných

obchodných podmienok.

4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:

a. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,

b. zľavu za opakovaný nákup,

c. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu,

5. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

prijatí peňažných prostriedkov na náš účet,

Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar,

ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.

2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.

3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom,

informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.

4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné

dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.

5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.

6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:

Slovenskej pošty

Článok VI.

Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb

1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom

platobných brán si za dopravné účtujeme:

2. Pri doprave Slovenskou poštou s doručením do 5 pracovných dní po

expedícii z nášho skladu – 3 € (balík na adresu)

a. Pri doručení do Českej republiky do 5 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 5€.

b. Pri doručení do vybraných krajín EÚ do 10 pracovných dní po expedícii z nášho skladu – 10€.

3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie

uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.

4. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť

objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že

kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo

započítane v objednávke.

Článok VII.

Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia

plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si

predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až

v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku

kúpnej zmluvy bez storno poplatku pri tovare, ktorý je vyrábaný na zákazku, podľa

špecifických požiadaviek spotrebiteľa alebo špeciálne pre jedného spotrebiteľa.

Článok IX.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji

tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy

uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich

právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.

Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od

zmluvy aj pred dodaním tovaru.

2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej

zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu

predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr

v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je

povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet

zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom

faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu

s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).

Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar

zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť

nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť

minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou.

(http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).

3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na

dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov

preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia

odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar

alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci

navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú

vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho

používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

2. Kupujúci je povinný:

a. prevziať objednaný tovar,

b. zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,

c. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.

3. Predávajúci je povinný:

a. dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,

b. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty

k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu

v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane

osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej

spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade

kontroly.

3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno,

priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa

4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej

objednávky.

5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením

neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostných opatreniach.

Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho

zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil

od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho

si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber.

Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. X bod 2. písm, a),

podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým

dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené

s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady,

ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i

ušlý zisk.

3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto

právo len z časti.

Článok XIII.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné

podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia

kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo

reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých

všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania

objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj

reklamačné podmienky.

3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj

reklamačné podmienky.

4. Tieto podmienky boli vypracované v rámci projektu certifikácie e-shopu

nakupujbezpecne.sk

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle

spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-

shopu.

6. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho

reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť

obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o

nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania,

spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení

spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh

na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne

riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná

inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v

zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom

hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-

alternativneho-riesenia- spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má

právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských

sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie

svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde

spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia

sporov.

7. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich

neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení

predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014

Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú

platnosť a účinnosť 24.06.2016.