Reklamačné Podmienky

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je

vlastníctvom kupujúceho.

2. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho,

predávajúci si v zmysle platnej legislatívy uplatňuje právo reklamáciu vybaviť až po

úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.

3. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej

podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa

poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje

sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto

reklamačných podmienok. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle

ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína

plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od

predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po

zistení vady.

5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

a. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

b. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený

c. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,

d. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

e. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

f. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,

v návode na používanie,

chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými

predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho

časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno

považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na

dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť,

aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať

doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu

dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť

vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe.

(http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je potrebné

zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení

reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej

doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť

bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých

prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä

ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa

uplatnenia reklamácie.

11. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď,

v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie

reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po

uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od

kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu

tovaru za nový.

12. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

a. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne,

riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci

môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za

bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom

na cenu tovaru alebo závažnosť chyby,

b. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na

daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od

kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

c. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie

odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny

tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené

zamietnutie.

13. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru)

je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže

poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti

dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený.

14. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných

podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez

predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Kontakt: Martin Gajdošík, M.R. Štefánika 2554/17, 960 01 Zvolen, sickmindedcult@gmail.com